Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφή προϊόντων

 

 1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή τα προϊόντα φέρουν ελάττωμα ή δεν ανταποκρίνονται στη σύμβαση λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Εταιρεία, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους ή της πλημμέλειας. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

 2. Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη, με άθικτες τις επισημάνσεις (ταμπέλες, καρτελάκια κ.λπ.), μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης κ.λπ.) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

 3. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, η Εταιρεία προβαίνει σε αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως, εφόσον δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, σε ακύρωση της συναλλαγής και επιστροφή του τιμήματος με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρεία (π.χ., εφόσον η πληρωμή είχε γίνει με χρέωση μέσω πιστωτικής κάρτας, η Εταιρεία θα ενημερώνει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής, ώστε η Τράπεζα να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επιστροφή του ποσού).

 4. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή με υπαιτιότητα του πελάτη, η Εταιρεία δύναται να απορρίψει την επιστροφή και να διατηρήσει τη χρέωση.

 5. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη: Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των μερών του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

  • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Μπορείτε να βρείτε το έντυπο δήλωσης υπαναχώρησης στην ιστοσελίδα μας και εδώ.

  • Ο καταναλωτής οφείλει εντός 14 ημερών από την ημέρα που κοινοποίησε στην Εταιρεία το αίτημά του για υπαναχώρηση, να επιστρέψει το/τα προϊόν/τα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου, στη διεύθυνση: «ANTETOKOUNBROS Α.Ε.», οδός Σίνα, αρ. 7, ΤΚ 15124 Μαρούσι Αττικής.

  • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

  • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής ή παράδοσης, καθώς και επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη.

  • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρεία (π.χ., εφόσον η πληρωμή είχε γίνει με χρέωση μέσω πιστωτικής κάρτας, η Εταιρεία θα ενημερώνει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής, ώστε η Τράπεζα να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επιστροφή του ποσού).

  • Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης και πάντως χωρίς να θιγεί η ακεραιότητα των προϊόντων και να αφαιρεθούν οι επισημάνσεις του (ταμπέλες, καρτελάκια κ.λπ.).

  • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.