Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης ιστοσελίδας & e-shop

 1. Εισαγωγή
  • Η παρούσα ιστοσελίδα www.antetokounbros.com αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω Διαδικτύου και ανήκει στην Εταιρεία με την επωνυμία «ANTETOKOUNBROS Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία» ή «ANTETOKOUNBROS»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Σίνα, αρ. 7, ΤΚ 15124), με αρ. ΓΕΜΗ 166455401000, με Α.Φ.Μ. 801931979, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, email: [email protected].
  • Οι παρακάτω όροι χρήσης εφαρμόζονται στον ιστότοπο και σε όλο το περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτών (στο εξής, από κοινού: ο ιστότοπος ή η ιστοσελίδα). Η χρήση ή/και παραμονή στον ιστότοπο από κάθε χρήστη που εισέρχεται και επισκέπτεται την ιστοσελίδα ή που κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με την πραγματοποίηση παραγγελίας (στο εξής: «χρήστης» ή «πελάτης», αντίστοιχα) συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Για τον λόγο αυτό, πριν εισέλθετε ή/και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα www.antetokounbros.com, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης.
  • Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε σημείο ή τμήμα των όρων χρήσης, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

 

 1. Γενικοί όροι - Λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Η ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.antetokounbros.com απευθύνονται σε ενηλίκους. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, ενώ παράλληλα δεσμεύεστε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Για τυχόν τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.
  • Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση).
  • Για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ο χρήστης δύναται:

(α) είτε να εγγραφεί και να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό, ακολουθώντας τις οδηγίες εγγραφής και παρέχοντας τα στοιχεία που ζητούνται σε κάθε πεδίο της φόρμας εγγραφής,

(β) είτε να συνδεθεί ως επισκέπτης, χωρίς να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση της παραγγελίας του.

 • Ο χρήστης δηλώνει ότι τα στοιχεία του είναι αληθή και ακριβή και αναλαμβάνει την ευθύνη της επικαιροποίησής τους για όσο χρόνο παραμένει εγγεγραμμένος, είτε κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε όχι.
 • Η Εταιρεία δύναται να διακόψει προσωρινά ή/και οριστικά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος για οποιονδήποτε λόγο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επίσης, η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί μονομερώς οποτεδήποτε το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.antetokounbros.com, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης, γι’ αυτό συνιστάται να ανατρέχετε σε αυτούς σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τυχόν τροποποίηση δεν καταλαμβάνει ήδη διενεργηθείσες παραγγελίες.
 1. Πληροφορίες για τα πωλούμενα προϊόντα

Η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους χρήστες για την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης, ωστόσο τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της επιχείρησης για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές, καθώς και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιγράφονται σε αυτό. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των παρεχόμενων πληροφοριών, ωστόσο, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 1. Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας
 • Η Εταιρεία, στο πλαίσιο των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει, ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απώλειας κερδών ή/και δεδομένων, των διαφυγόντων κερδών, της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, κλπ.) προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία, από τη λειτουργία ή μη της ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού καταστήματος, από την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από την ιστοσελίδα, από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.
 • Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού καταστήματος, των server της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία, και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στον εκάστοτε χρήστη / πελάτη, όταν επιχειρεί πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή το ηλεκτρονικό κατάστημα ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε αυτά, τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της υποδομής του χρήστη / πελάτη με τη χρήση της ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όταν η ιστοσελίδα ή το ηλεκτρονικό κατάστημα εμπεριέχει παραπομπές (υπερσυνδέσμους ή links) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, χωρίς η Εταιρεία να εγκρίνει ή να αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες οι σύνδεσμοι αυτοί οδηγούν, ενώ ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.
 • Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει τον χρήστη / πελάτη με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα και αναλαμβάνει, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει σε εύλογο χρονικό διάστημα τον ενδιαφερόμενο χρήστη / πελάτη, χωρίς να βαρύνεται με οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη.
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".
 • Ο πελάτης φέρει τον κίνδυνο απώλειας ή βλάβης των προϊόντων από το χρονικό σημείο που τα αποστελλόμενα προϊόντα περιέλθουν στην κατοχή του ιδίου ή τρίτου προσώπου, το οποίο ο πελάτης έχει ορίσει για την παραλαβή /τους από τον μεταφορέα.
 • Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των οριζομένων παραπάνω, η ευθύνη της Εταιρείας ως πωλήτριας για πραγματικά ελαττώματα των προϊόντων ή έλλειψη ανταπόκρισης (περιλαμβανομένης της έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων τους) διέπεται από τις σχετικές προβλέψεις του ν. 4967/2022 και του Αστικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

 1. Ευθύνη χρήστη / πελάτη

Ο χρήστης / πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα www.antetokounbros.com για: α. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή που παραβιάζει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου

β. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που συνιστά προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή σύμβαση (όπως, ενδεικτικά, εσωτερικές πληροφορίες, εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

ε. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

στ. ηθελημένη ή ακούσια παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,

ζ. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

η. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

 

6.Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks)

 

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει, προς διευκόλυνση των χρηστών, παραπομπές σε ιστοσελίδα/ες τρίτων μέσω συνδέσμων υπερκειμένου (links ή hyperlinks).Είναι επίσης δυνατόν η πρόσβαση στην ιστοσελίδα να μπορεί να επιτευχθεί μέσω αντίστοιχων συνδέσμων από ιστοσελίδα τρίτων. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας, συνεπώς αυτή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου, που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν ασπάζεται, υποστηρίζει ή εγγυάται την ακρίβεια και αλήθεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε ιστοσελίδες τρίτων και δεν παρέχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση για το περιεχόμενο αυτών, ούτε έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από αυτές ή από το περιεχόμενό τους

 

7. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 

Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ., είτε αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, προστατευόμενη κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των εφαρμοστέων διεθνών συμβάσεων, είτε αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων, για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή άλλου δικαιούχου των δικαιωμάτων αυτών. Τα ονόματα, εικόνες, σήματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους. Στο πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος, η Εταιρεία χορηγεί στον εκάστοτε χρήστη / πελάτη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή στοιχείων. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους εξής περιορισμούς:

 • πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες οι επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και
 • δεν επιτρέπεται στους χρήστες/πελάτες να τροποποιήσουν την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να τα αναπαράγουν ή να τα παρουσιάσουν δημοσίως ή να τα διανείμουν ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως ειδικότερα επιτρέπεται με το παρόν.

 

8 .Τρόποι πληρωμής

Ο πελάτης μπορεί να πληρώσει για την παραγγελία του με τους εξής :

Α. Με Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον:

Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών οποιασδήποτε τράπεζας (π.χ. Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας συνδέεστε απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Τράπεζας , στην οποία δίνετε εντολή να χρεώσει την κάρτα σας, χωρίς να κοινοποιήσετε τα στοιχεία της στην Εταιρεία. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο (real time), στο περιβάλλον των συστημάτων ασφαλείας της Τράπεζας, ενώ τα στοιχεία της κάρτας σας δεν κοινοποιούνται και δεν παραμένουν σε κανένα αρχείο εκτός της Τράπεζας. Σε περίπτωση που ο πελάτης που πραγματοποιεί την συναλλαγή δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη της πιστωτικής κάρτας, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.

Β.

Εάν διαθέτετε e-banking, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό της Τράπεζας σας για να εξοφλήσετε την παραγγελία σας. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας συνδέεστε απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του IRIS στην οποία επιλέγετε την Τράπεζα σας και συμπληρώνετε τα στοιχεία σύνδεσης στο e-banking σας. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο (real time), στο περιβάλλον των συστημάτων ασφαλείας της Τράπεζας, ενώ τα στοιχεία του λογαριασμού σας δεν κοινοποιούνται και δεν παραμένουν σε κανένα αρχείο εκτός της Τράπεζας.

Γ. Μέσω PayPal:

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μέσω του λογαριασμού σας στο PayPal. Η αγορά σας θα χρεωθεί στην κάρτα ή τον λογαριασμό που θα υποδείξετε κατά την πληρωμή με PayPal. Για πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία PayPal και τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από αυτή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας (οι παραγγελίες με πληρωμή μέσω PayPal υπόκεινται σε επιπλέον ελέγχους και ενδέχεται να απορριφθούν ή να απαιτηθεί άλλος τρόπος πληρωμής ή και να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία ταυτοποίησης για την ασφάλεια της συναλλαγής σας).

 

 1. Επιστροφή προϊόντων

 • Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή τα προϊόντα φέρουν ελάττωμα ή δεν ανταποκρίνονται στη σύμβαση λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Εταιρεία, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους ή της πλημμέλειας. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.
 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη, με άθικτες τις επισημάνσεις (ταμπέλες, καρτελάκια κ.λπ.), μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης κ.λπ.) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
 • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, η Εταιρεία προβαίνει σε αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως, εφόσον δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, σε ακύρωση της συναλλαγής και επιστροφή του τιμήματος με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρεία (π.χ., εφόσον η πληρωμή είχε γίνει με χρέωση μέσω πιστωτικής κάρτας, η Εταιρεία θα ενημερώνει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής, ώστε η Τράπεζα να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επιστροφή του ποσού).
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή με υπαιτιότητα του πελάτη, η Εταιρεία δύναται να απορρίψει την επιστροφή και να διατηρήσει τη χρέωση.
 • Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη: Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των μερών του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Μπορείτε να βρείτε το έντυπο δήλωσης υπαναχώρησης στην ιστοσελίδα μας και εδώ.
 • Ο καταναλωτής οφείλει εντός 14 ημερών από την ημέρα που κοινοποίησε στην Εταιρεία το αίτημά του για υπαναχώρηση, να επιστρέψει το/τα προϊόν/τα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου, στη διεύθυνση: «ANTETOKOUNBROS Α.Ε.», οδός Σίνα, αρ. 7, ΤΚ  15124 ,Μαρούσι Αττικής.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.
 • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής ή παράδοσης, καθώς και επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη.
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρεία (π.χ., εφόσον η πληρωμή είχε γίνει με χρέωση μέσω πιστωτικής κάρτας, η Εταιρεία θα ενημερώνει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής, ώστε η Τράπεζα να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επιστροφή του ποσού).
 • Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης και πάντως χωρίς να θιγεί η ακεραιότητα των προϊόντων και να αφαιρεθούν οι επισημάνσεις του (ταμπέλες, καρτελάκια κ.λπ.).
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 1. Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης
 1.  

Θα βρείτε το έντυπο δήλωσης υπαναχώρησης εδώ.

 

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
 1.  

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση της ιστοσελίδας και οι συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε σχετικής διαφοράς ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας